Program

Volební program pro období 2018–2022

Na Bystrci nám záleží. Aby ne, vždyť jsme tu doma. Získali jsme zkušenosti a máme ve  všech směrech velmi dobrou představu o tom, jak městská část funguje a co potřebuje. Pro městskou část pracujeme se vší odpovědností, nejde nám o vlastní prezentaci, ale o to, jak nefungující věci měnit a dobré posouvat dopředu. Nečekejte od nás program plný obecných frází. Naopak. Seznamte se s konkrétními úkoly, na které se v dalších čtyřech letech hodláme zaměřit.

Doprava

Nechceme jít cestou nekoncepčních a nekoordinovaných akcí, které dílčí problém sice vyřeší, ale další tři způsobí. Iniciujeme zpracování komplexní studie, která vyřeší silniční dopravu v Bystrci a okolí jako celek. Odstranění jen jednoho úzkého místa v podobě křižovatky u UNI HOBBY totiž okamžitě způsobí problémy jinde uvnitř Bystrce.

V případě, že se nepodaří realizovat osvětlení přechodů pro chodce z úrovně magistrátu, nabídneme realizaci osvětlení přechodů na náklady městské části.

Budeme požadovat revizi generelu cyklistické dopravy pro Bystrc, kdy se zaměříme na bezpečné oddělení cyklistické a automobilové dopravy. Případná realizace pruhů pro cyklisty na vysoce zatěžovaných komunikacích typu Vejrostova a Odbojářská by byla nešťastná. Začneme s realizací dílčích úseků stezek pro chodce a cyklisty na pozemcích ve správě MČ.

Zrealizujeme chodníky v místech, kde nejsou a přitom tam citelně chybí.

Projekt tramvajové tratě na Kamechy se v současnosti technicky a finančně pohybuje na hranici možného. Vyžádáme si prověření alternativy v podobě elektrických autobusů, které zároveň budou sloužit pro efektivní a tichou vnitřní dopravu v Bystrci a v Žebětíně.

Jsme proti systému rezidentního parkování na území MČ v současné podobě.

Chceme veřejnou diskuzi nad možnými variantami řešení parkování, neodmítáme předem žádný přínosný návrh.

V případě zájmu veřejnosti se zasadíme o navýšení parkovací kapacity z veřejných prostředků s nájemními parkovacími místy.

Po dokončení studie dálniční sítě v okolí Brna zpracovávané Jihomoravským krajem uspořádáme veřejnou debatu, kde budou prezentovány dopady preferované varianty na Bystrc. Na základě názoru veřejnosti pak bude sestaveno stanovisko MČ Bystrc k dané věci.

Komunikace s občany, otevřenost radnice

Budeme chtít znát Váš názor. V městské části zavedeme možnost hlasování po internetu, který umožní občanům jednoduše a pohodlně dát městské části najevo, co si myslí a co chtějí.

Zasadíme se o moderní webové stránky městské části s přehledně uspořádanými a jednoduše dohledatelnými informacemi. Zavedeme komunikaci radnice s občany prostřednictvím sociálních sítí.

Změníme koncepci Bystrckých novin tak, aby odpovídala koncepci moderního radničního periodika. Bystrcké noviny nebudou prostorem pro nevázanou sebeprezentaci několika jedinců, pevně vyhrazený prostor dostane opozice i občané a spolky. Nebudeme zneužívat Bystrcké noviny k osobní prezentaci. Chceme radniční periodikum vydávané podle obecně uznávaného etického kodexu.

Budeme pokračovat v pořádání pravidelných neformálních setkání s občany.

Budeme prosazovat veřejně dostupný indexovaný archív záznamů z jednání bystrckého zastupitelstva a jmenovité hlasování členů Rady MČ, jako je tomu již v současnosti v orgánech města Brna.

Chceme, aby i nadále ve výborech zastupitelstva a komisích rady pracovali občané se zájmem o veřejné dění. Zasadíme se o to, aby odměny členům výborů a komisí byly vypláceny za odvedenou práci a aktivní podíl na činnosti komise; v odměňování nebudeme dělat rozdíly mezi členy a nečleny zastupitelstva.

Kultura, spolkový a společenský život

Zasadíme se, aby výstavba Nové Bystroušky začala co nejdříve. Chceme přimět město, aby závazně vyčlenilo peníze z rozpočtu města Brna na stavbu I. etapy Nové Bystroušky. Ještě před zadáním zpracování projektové dokumentace chceme prověřit jinou variantu provozování Nové Bystroušky, která by mohla alespoň z části fungovat také jako otevřené volnočasové centrum, které budou moci využívat všechny zájmové skupiny bystrckých obyvatel.

Místním spolkům a organizacím nabídneme prostory Společenského centra k užívání zdarma, podobně jim nabídneme také prostory v dostavěné Nové Bystroušce

V případě zájmu některého ze spolků zahájíme přípravu realizace projektu veřejné komunitní zahrady v lokalitě za Chovánkem.

Prověříme možnost citlivého oživení parku na ulici Vondrákově.

Bystrcký plenér budeme pořádat jednou za pět let, aby neztratil na výjimečnosti.

Zapojíme Bystrc do akcí města Brna i do celonárodních projektů, třeba takových jako je projekt Sochy v ulicích nebo podobných festivalu Jeden svět. Nabídneme pestřejší kulturní akce, k tomu navážeme spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena. Budeme do Společenského centra zvát více soubory malých divadel. Soustředíme se na akce, které spojí všechny generace.

Územní rozvoj

Nechceme další obchodní centrum tam, kde je obchodních ploch dostatek. Zpracujeme územní studii, která bude řešit využití plochy pod Maxem na pozemcích ve správě městské části. V případě výhodné dohody s vlastníkem pozemku budeme pro odkup pozemku do vlastnictví Brna i za předpokladu finanční účasti MČ Bystrc.

Budeme proti stavbám v oblasti za Chovánkem bez dostatečně kapacitního silničního napojení na ulici Rakovecká, tedy obchvatu horní Bystrce.

V případě dořešení poslední části majetkového vypořádání pozemků neprodleně přistoupíme k realizaci hotového projektu parkových úprav na Horním náměstí.

Budeme pokračovat v kultivaci prostoru kolem řeky Svratky v prostoru mezi terminálem ZOO a areálem FC Dosta.

Na ploše navazující na mateřskou školu na ulici Říčanské a připravované multifunkční hřiště zpracujeme projekt parkových úprav na ploše mezi ulicemi Teyschlova a Říčanská, který v koordinaci se sousedními stavebními projekty zrealizujeme.

Z rozpočtu městské části vyčleníme peníze na studie a projekty městské části, nebudeme čekat, že nám na ně dá město, urychlíme tím realizaci záměrů městské části.

Pro všechny významné záměry na území Bystrce financované z rozpočtu města nebo městské části chceme vypsat architektonické soutěže.

Sociální oblast

Zřídíme na území městské části poradenské kontaktní místo pro seniory, podobné třeba Seniorpointu, který výborně funguje v několika brněnských městských částech.

Změníme koncepci podpory seniorů, aby se dostala pokud možno ke všem bystrckým obyvatelům nad 60 let věku, nezapomeneme v tom ani na obyvatele domovů pro seniory.

Iniciujeme výstavbu nového domu s pečovatelskou službou.

Sport

Zavedeme veřejně dostupný rezervační systém školních sportovišť a tělocvičen využívaných veřejností.

Vybudujeme nový betonový skatepark na louce vedle hřiště FC Dosta.

Po dohodě s obyvateli okolních bytových domů a dle jejich zájmu zajistíme rekonstrukci nebo odstranění starých asfaltových ploch pro sport (hřiště na ulicích Kubíčkova, Ondrouškova, Kuršova, Vejrostova).

Chceme zkvalitnit nabídku sportovního vyžití pro všechny věkové skupiny a dosáhnout rovnoměrného rozmístění sportovišť na území městské části. Prověříme míru využití a potenciál stávajících sportovišť, včetně školních areálů a tělocvičen i plánované Nové Bystroušky. Zjistíme potřebu a přání obyvatel a navrhneme komplexní plán rozvoje sportovišť městské části na příštích deset let. Chceme kvalitní sportoviště s důrazem na efektivní pořizovací náklady a hospodárnost provozu. Komplexní plán rozvoje sportovišť začneme realizovat.

Budeme propagovat turistiku, pro kterou je Bystrc jako stvořená.

Školství

V současnosti jsme na začátku sestupné části demografické křivky. Během příštích let se budeme potýkat s opačným problémem než dosud, u škol a školek se začne zvětšovat počet nevyužitých míst. Zbytek demografické špičky se v současnosti přesouvá do základních škol, pro případ přechodných kapacitních problémů připravíme projekt na realizaci dočasných pronajatých kontejnerových tříd spadajících k ZŠ Laštůvkova nebo ZŠ Vejrostova.

Provedeme odkládané opravy budov základních a mateřských škol, které se během let v seznamu oprav a investic nakumulovaly a stále se odkládají.

Začneme s rekonstrukcí mateřské školy Laštůvkova, která je ze školek zřizovaných městskou částí poslední nerevitalizovaná.

Iniciujeme přípravu opatření pro zajištění tepelné pohody ve školách a školkách v období vysokých teplot.

Chceme změnu statutu města Brna a použití výnosu z nájmu obecního bytového fondu na investice do školství.,

Životní prostředí

Zrealizujeme projekt průchodu k potoku Vrbovec ve směru od křížení ulic Rerychovy a Foltýnovy.

Iniciujeme realizaci cesty pro pěší kolem potoka Vrbovec, která bude zároveň naučnou stezkou přírodní památky Pekárna. Současná cesta kolem Vrbovce leží na celé řadě soukromých pozemků a kvůli meandrování potoka pravděpodobně v budoucnu zanikne.

Při přípravě protipovodňových opatření na bystrcké části Svratky budeme prosazovat taková, která budou citlivá ke stávající zástavbě. Budeme požadovat komplexně zpracovaný návrh protipovodňových opatření.

Zvýšenou pozornost hodláme věnovat bezprostřednímu okolí bytových domů. Společenstvím vlastníků chceme za symbolickou cenu nabídnout pronájem předzahrádky upravené zahradním architektem na náklady městské části.

Zajistíme instalaci dalších velkoobjemových odpadkových košů na veřejných prostranstvích. Přejeme si, aby nádoby na odpadky nehyzdily prostředí, aby byly v jednotném, účelném a přesto dobře vypadajícím designu.

V případě zájmu občanů se budeme zabývat možností sběru bioodpadu s využitím zkušeností ze sousedních městských částí, například z Jundrova, Komína a Žabovřesk.

Nechceme mít z Bystrce betonovou výheň. Podpoříme zelené střechy, výsadbu stromů a keřů, květinové záhony a všechny další aktivity a opatření, které tomu pomohou zabránit.

Dáme obyvatelům možnost přímo kontrolovat provádění údržby 100 ha veřejné zeleně a 160 km veřejných komunikací, které v Bystrci máme.