Skandál na brněnském Magistrátu

Když jsem v minulém článku použil slova „skandál na Magistrátu“, považoval jsem to za nadsázku. Ukázalo se ovšem, že o nadsázku zdaleka nejde.

Dopis z Ministerstva vnitra

Dopis z Ministerstva vnitra, adresovaný primátorce města Brna JUDr. Markétě Vaňkové ukazuje, že má brněnský Magistrát skutečně problém – „Ministerstvo vnitra považuje nastavený způsob nahlížení do návrhu územního plánu za nesouladný s opatřeními vlády vydanými v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v důsledku šíření koronaviru.“ cituji z dopisu. A dále „Stanovená opatření … v současné době výrazně omezují či dokonce znemožňují jejich práva nahlížet do návrhu územního plánu využít, což může mít ve výsledku i negativní dopady do procesu pořizování územního plánu a vést k rozporování možnosti veřejnosti do návrhu územního plánu nahlížet. Pořízení územního plánu statutárního města, jako jednoho ze základních strategických dokumentů pro další rozvoj města, by vždy mělo probíhat za účasti veřejnosti.“

Nakonec je pak paní primátorka žádána o přehodnocení uskutečnění avizovaného veřejného projednání návrhu územního plánu a s tím souvisejících úkonů v rámci procesu pořizování územního plánu a o bezodkladné sdělení dalšího postupu magistrátu města v dané věci.

Žádost o dohled Ministerstva pro místní rozvoj

Že se nejedná o žádnou marginální záležitost dosvědčuje další dopis z Ministerstva vnitra adresovaný Ministerstvu pro místní rozvoj, které je žádáno o spolupráci. Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto ústřední orgán státní správy v oblasti územního plánování je žádáno, aby podřízené orgány územního plánování metodicky usměrnilo v tom smyslu, jak v návaznosti na opatření vlády v současné době postupovat při procesu pořizování územně plánovací dokumentace.

Nezbývá než doufat, že Magistrát města Brna bude z úrovně ministerstva náležitě „usměrněn“ tak, aby pořizování nového Územního plánu města Brna postupovalo v souladu s platnou legislativou.

Kdo za to může

Ve svém minulém článku jsem dával současnou, dá se říci až protiprávní, situaci za vinu paní ing. arch. Pavle Pannové, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Vývoj událostí naznačuje, že původci současného stavu jsou mnohem více než úředníci magistrátu představitelé politické reprezentace, JUDr. Markéta Vaňková jako primátorka města Brna, Mgr. Petr Hladík mající na starosti mj. oblast zdravotnictví (!) a územního plánování a RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., radní města Brna pro územní plánování a rozvoj města Brna. Úředníci magistrátu jsou pak de facto vykonavatelé vůle politické reprezentace. Tímto se paní ing. arch. Pavle Pannové omlouvám.

~