Vystoupení pana Mgr. Zdeňka Černoška, ředitele Základní školy Vejrostova na jednání zastupitelstva

Ke kontroverznímu usnesení bystrcké Rady z prosince 2019 (bod 5.2.02 v zápisu Rady), o kterém píše ve svém článku Karel Kašpárek, uvádíme pro zachování objektivity přepis záznamu vyjádření pana ředitele Mgr. Zdeňka Černoška, ředitele Základní školy Vejrostova:

Především dobrý večer, začnu hned, protože dvě minuty nejsou dlouhé. Takže, pane starosto, vážení zastupitelé, spoluobčané. Rozhodl jsem se dnes vystoupit na obranu Základní školy Vejrostova, a jejího vedení, všech mých kolegů, pedagogů a všech těch, kteří nám věří a podporují nás, a abych vyvrátil lži o projektu „Postavme se hladu“ který na škole proběhl v měsíci říjnu.

Protože mi jednací řád nedovoluje přečíst svoje prohlášení ve věci pseudokauzy Základní škola Vejrostova, díky vymezeným dvěma minutám, poskytuji je v plném znění všem zastupitelům písemně. Jsou v něm doložitelná fakta o tom, že veškeré útoky na vedení školy a školu jako takovou se zakládají na vylhaných informacích které měly zmást veřejnost. Nemám na mysli pouze facebookové stránky, ale hlavně informace poskytnuté médiím. Celá kauza je postavena na nenávisti k Lékařům bez hranic, jejich údaje o pobytu v naší škole a vytahování peněz z kapes dětí. Opakuji, že Lékaři bez hranic u nás ve škole nebyli, tudíž neorganizovali žádnou sbírku.

O projektu a symbolické finanční sbírce, která byla v režii školy a samotných žáků, byli informováni všichni rodiče včas a dosud nikdo z nich neměl ani dotaz ani žádnou připomínku. Vedení radnice jsme včas poskytli informace i zprávu z Ministerstva školství, které podávaly pravdivý obraz dění ve škole. Poté bych očekával zastání u zřizovatele a uvedení věcí na pravou míru. To se nestalo a místo toho bylo přijato usnesení Rady, které všichni znáte. Ani doposud nikdo nepřišel do školy, aby se na vlastní oči seznámil se skutečností. Místo toho, aby se někdo zamyslel nad původem a dopadem zavádějícího a manipulativního textu doplněného obrázkem migrantů…

V tuto chvíli upozorňuje starosta Kratochvíl: Já bych si dovolil upozornit na čas, že uplynuly dvě minuty…

Pan Černošek pokračuje: Já bych prosil o dvě věty, abych mohl dokončit. Byli jsme na základě jeho uveřejnění odsouzeni. Zaráží mě, že se kritizuje škola, která vždy dobře reprezentovala městskou část a může se pyšnit v posledních deseti letech třemi tituly Učitel roku v rámci města Brna. Možná se někdo nebude chtít zabývat mými informacemi. Všechny ostatní žádám a prosím: Zamyslete se a udělejte si svůj vlastní úsudek. Dotyčný svými výroky nepoškozuje dobré jméno školy, ale dobré jméno naší městské části. Nechte nás pracovat v klidu. Bude to ve prospěch vašich dětí a našich žáků. Poslední, na závěr, bych vám chtěl popřát příjemné vánoce, klidné vánoce a nám všem hodně fyzického i duševního zdraví. Děkuji.

Prohlášení poskytnuté zastupitelům

Níže uvádíme prohlášení pana ředitele Černoška, které z důvodu časového omezení nemohl přednést na jednání zastupitelstva, v plném znění:

PROHLÁŠENÍ K PROJEKTU „POSTAVME SE HLADU“, zasedání Zastupitelstva Bystrc dne 11.12.2019

Pane starosto, vážení zastupitelé a občané, kteří se dnešní schůze zastupitelstva účastníte.

Rozhodl jsem se dnes vystoupit na obranu Základní školy Vejrostova 1, jejího vedení, všech mých kolegů – pedagogů a všech těch, kteří nám věří a podporují nás, a abych vyvrátil lži o projektu „Postavme se hladu“ který na škole proběhl v měsíci říjnu.

Celá tato „pseudokauza vznikla na základě fake news, zprávy zavádějící a nepravdivé, navíc zprávy anonymní, která se v  říjnu objevila na FCB stránkách Bystrčníku. Zpráva vyvolala množství negativních, xenofobních, vulgárních  a agresivních reakcí namířených proti vedení školy a jejím pedagogům. Nikdo z těchto lidí se do dnešního dne na školu neobrátil s požadavkem, aby od nás získal informace o našem projektu, a aby pochopil, že kampaň namířená proti škole je nepravdivá, neopodstatněná.

Projekt „Postavme se hladu“ probíhá ve škole pátým rokem. Doposud bez jakýchkoliv výhrad a reakce veřejnosti. Letos byl zaměřen na opětovné propuknutí smrtelné epidemie eboly v Demokratické republice Kongo. V rámci projektu proběhla i symbolická a anonymní dobrovolná sbírka, která měla symbolizovat možnost, jak lze podpořit záchranu nemocných dětí v těchto oblastech a byla poukázána na konto Lékaři bez hranic, kteří se jako jedna z organizací podílejí na pomoci nemocným. Veškeré akce týkající se projektu Postavme se hladu, byly připravovány a realizovány pouze pedagogy a samotnými žáky naší školy. Pomocí komunikačního kanálu Edookit jsme předem o projektu informovali všechny rodiče. I před uskutečněním finanční sbírky jsme je vyzvali k případným dotazům či výhradám. Po celou dobu projektu nás žádný rodič nekontaktoval ani nenapsal žádnou výhradu. Pokud si někdo bude chtít udělat představu o průběhu projektu, najde ji na našich stránkách www.vejrostova.cz v oddíle II. stupeň – akce a soutěže II. stupně a vyhledat Postavme se hladu 14.10 – 18.10.2019. Všechna nám kladená obvinění se nezakládají na pravdě – naši školu nenavštívil žádný z Lékařů bez hranic, tj. neměl zde žádnou přednášku a neuskutečnil zde žádnou finanční sbírku. Některé připomínky veřejnosti k LBH na FCB stránkách (zvláště Bystrčník) a některých členů ÚMČ Bystrc (viz usnesení Rady), že se jedná o politickou organizaci, jsou subjektivními názory jednotlivců. Dne 22.10. mě školská rada doporučila, abych vznesl dotaz na MŠMT ohledně politizace práce neziskové organizace Lékaři bez hranic, popřípadě využití jejich materiálů, tiskovin, filmů ve školních projektech a výuce. Školské rady se zúčastnil i pan starosta, který byl námi pravdivě informován o všech skutečnostech týkajících se projektu. I když jej paní učitelka zaštiťující projekt provedla po budově školy a seznámila ho podrobně s pracemi dětí k tématu ebola, jeho osobní výhrady k LBH přetrvávaly i nadále. Dne 8.11. jsem obdržel vyjádření MŠMT.

Ve zkratce uvádím zásadní část z vyjádření MŠMT:

Podle dostupných informací organizace Lékaři bez hranic není politickou stranou ani hnutím a v materiálech touto organizací vydávaných se politické strany ani hnutí zpravidla nepropagují. Podle Vaší charakteristiky používaných pomůcek – materiály, tiskoviny, filmy pojednávající o poslání organizace v rámci pomoci v oblastech zasažených smrtelnými epidemiemi, válečnými konflikty nebo přírodními katastrofami – se zde nejedná ani o škodlivou reklamu ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

MŠMT má za to, že Vámi popsané a obdobné materiály a výukové pomůcky lze v běžné výuce používat za předpokladu, že odpovídají zásadám a cílům vzdělávání uvedeným v § 2 školského zákona. Zejména je namístě vyzdvihnout zásady podle § 2 odst. 1 písm. e) a f) cit. zákona, tj. že vzdělávání je založeno na svobodném šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání, a na zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod a potom obecný cíl vzdělávání podle § 2 odst. 2 písm. a) cit. zákona, jímž je rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života.

Současně je třeba zdůraznit, že rozhodnutí o používání Vámi popsaných a obdobných materiálů a pomůcek ve výuce a s tím související odpovědnost přísluší primárně konkrétnímu pedagogickému pracovníkovi, který má podle § 22a písm. c) školského zákona právo na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti“.

Ještě tentýž den, tj. 8.11.2019, jsem vyjádření MŠMT přeposlal panu starostovi i místostarostovi pro školství a všem členům školské rady. Proto mě překvapilo samotné usnesení rady ze dne 19.11.2019 i následné další výroky v tisku, tak v ČT, které vůbec nereflektovaly na námi uváděné předchozí informace.

Pokud bych měl stručně charakterizovat projekt, cílem bylo seznámit žáky s životem obyvatel v problematických oblastech světa, a s tím, že mnoho dětí vyrůstá v horších podmínkách než oni a zároveň uvědomění si sounáležitosti se svými vrstevníky jinde ve světě. Bohužel na základě FCB komentáře, který se zvrhl na kritiku školy a LBH, vymizel pro veřejnost jeho původní záměr.

Školu navštěvuje cca 840 žáků. Od ukončení projektu do dnešního dne škola obdržela 5 negativních ohlasů, z nichž ani jeden nepsali rodiče našich žáků. Pozitivně se vyjádřilo a podpořilo naši práci 48 pisatelů. Z údajných 30 stížností od rodičů uváděných panem starostou jsme doposud žádnou neviděli.

Po informacích, které jsme poskytli a které podávaly pravdivý obraz dění na škole bych očekával zastání u zřizovatele a uvedení věcí na pravou míru. Zaráží mě, že se kritizuje škola, která vždy dobře reprezentovala městskou část a může se pyšnit v posledních deseti letech třemi tituly učitel roku v rámci města Brna. Místo toho, aby se někdo zamyslel nad původem a dopadem zavádějícího a manipulativního textu doplněného obrázkem migrantů na stránkách Bystrčníku, byli jsme na základě jeho uveřejnění rázem odsouzeni.

Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné a klidné vánoce a nám všem, hodně fyzického i duševního zdraví v roce 2020.

Zdeněk Černošek, ředitel Základní školy Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace

~